http://www.podbkk.com/th

บุหรี่ไฟฟ้า Pod ทำให้เลิกบุหรี่ได้ จริงหรือ ?

ปัจจุบันมีผู้ที่เคยสูบบุหรี่หลายรายหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า Pod แทนเพราะหวังจะช่วยเลิกบุหรี่ได้ หรือเชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้า Pod มีอันตรายน้อยกว่า แต่ความจริงแล้วความเชื่อนี้ยังไม่มีหลักฐานการศึกษาที่บอกชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้า Pod ช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นตามที่ผู้ผลิตได้กล่าวอ้าง หรือมีอันตรายน้อยกว่าอย่างที่หลายๆ คนคิด อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนี้ได้ถูกบอกต่อกันไปอย่างรวดเร็วจนเป็นที่น่าเชื่อไปแล้วในหมู่ผู้สูบบุหรี่มากมาย ทำให้ในต่างประเทศ มีเด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน เริ่มติดบุหรี่ไฟฟ้า Pod เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก …